Felspartners
Dak en wand
Kalzip techno
Projecten
Nieuws

Disclaimer

De webpagina’s van Felspartners zijn in eigendom en beheer van Felspartners.

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van Felspartners en geldt voor eenieder die kennis neemt van de website.

Felspartners besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Felspartners is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt Felspartners geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin des woords, via deze webpagina’s verstrekt door of namens Felspartners.

Felspartners aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Felspartners benadrukt dat de informatie die via hyperlinks op de site Felspartners kan worden verkregen, onder de verantwoordelijkheid van derden valt. Wanneer Felspartners links naar internetsites van derden vermeldt, betekent dit niet een aanbeveling, advies of aanbod door Felspartners van de via die website aangeboden informatie of diensten.

Felspartners garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische berichten.
Alle rechten omtrent deze website, waaronder eigendomsrechten en intellectueel eigendomsrechten, en de hiermee verbonden informatie berusten bij Felspartners. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Felspartners is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren.
Op deze website, de dienstverlening van Felspartners en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. In geval van vertalingen is de Nederlandstalige versie met uitsluiting van die vertalingen gezaghebbend. Alle geschillen zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het oordeel van de Rechtbank te
‘s-Hertogenbosch.

Felspartners behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt geadviseerd deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.